Umowa pożyczki zawierana jest z Ferratum Finance Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Długa 16A/23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 296808, NIP 8971739999, o kapitale zakładowym 50.000 zł

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Ferratum Finance Sp. z o.o., jeżeli stroną pozwaną jest Ferratum Finance Sp. z o.o., albo sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Pożyczkobiorcy, jeżeli to Pożyczkobiorca jest stroną pozwaną. Powództwo o ustalenie istnienia Umowy Pożyczki, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, jako też o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Pożyczki można także wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania, tj. sąd właściwy dla siedziby Ferratum Finance Sp. z o.o. lub banku, na rachunek którego Pożyczka wraz z innymi należnościami powinna zostać spłacona.


Klient ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki. W tym celu należy w terminie czternastu dni od daty jej zawarcia wysłać na poniższy adres: Ferratum Finance sp. z o.o., ul. Długa 16A/23, 53-658 Wrocław, własnoręcznie podpisane oświadczenie o poniższej treści: Na podstawie artykułu 16 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) niniejszym odstępuję od umowy pożyczki nr _______, zawartej dnia _______.